Házastársi közös vagyon

Mi az a házastársi közös vagyon?

Amikor két ember házassága megromlik és válni szeretnének, a házasság felbontásával párhuzamosan a házastársi közös vagyont is megosztják. Ilyenkor a legelső kérdés az, hogy mi tartozik a házastársi közös vagyonba, és mi az, ami különvagyon. Ezt a kérdés a Polgári törvénykönyv családjogi könyve 4:37 §-a és az ezt követő rendelkezések szabályozzák.

A házastársi közös vagyon:

(1) Házastársi vagyonközösség esetén a házastársak közös vagyonába tartoznak azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt együtt vagy külön szereznek.

(2) A házastársak közös vagyonába tartoznak a közös vagyontárgyak terhei és – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – közösen viselik a bármelyik házastárs által a vagyonközösség fennállása alatt vállalt kötelezettségből eredő tartozásokat.

(3) A különvagyon haszna (pontosabban, ami a kezelési, fenntartási költségek levonása után fennmarad), ilyen pl. a különvagyoni lakás bérleti díja

A házastársi közös vagyon a házastársakat fele-fele arányban illeti meg.

A házastárs különvagyona:

(1) A házastársi vagyonközösség létrejöttekor meglévő vagyontárgy;

(2) A házastársi vagyonközösség fennállása alatt valamelyik fél által örökölt vagy részére ajándékozott vagyontárgy és részére nyújtott ingyenes juttatás;

(3) A házastársat mint a szellemi tulajdon létrehozóját a szerzői jogok szerint megillető vagyoni jog, kivéve a vagyonközösség fennállása alatt esedékes díjat;

(4) A házastárs személyét ért sérelemért kapott juttatás;

(5) A személyes használatra szolgáló szokásos mértékű vagyontárgy;

(6) A különvagyon értékén szerzett vagyontárgy és a különvagyon helyébe lépő érték.

A különvagyoni tartozások:

(1) A házastárs különvagyonába tartozik az a tartozás, amely a házassági életközösség megkezdése előtt keletkezett

(2) A különvagyonhoz tartozik az életközösség fennállása alatt keletkezett olyan tartozás,

a) amely a különvagyon megszerzésével vagy fenntartásával jár együtt, kivéve a közös hasznosításhoz kapcsolódó kiadást;

b) amely a különvagyonra vonatkozó rendelkezésből eredő kötelezettség;

c) amelyet a házastárs a közös vagyon terhére a másik házastárs egyetértése nélkül ingyenesen vállalt;

d) amelyet a házastárs jogellenes és szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával okozott, ha a tartozás a másik házastárs gazdagodását meghaladja.

A vállalkozáshoz szükséges vagyon használata és kezelése:

A vagyonközösséghez tartozó, de az egyik házastárs egyéni vállalkozásának folytatásához szükséges vagyontárgy használatának és kezelésének joga azt a házastársat illeti meg, aki a vállalkozói tevékenységet folytatja, feltéve hogy a másik házastárs a jogok kizárólagos gyakorlásához hozzájárult.

A gazdasági társaságban viselt tagsághoz kapcsolódó jogok:

A gazdasági társaságban viselt tagsághoz kapcsolódó jogokat a házastárs önállóan, házastársa hozzájárulása nélkül gyakorolhatja a másik házastárs érdekeinek megfelelő figyelembe vételével. A gazdasági társaság működésének eredményességéről a házastársat rendszeresen tájékoztatni kell.

Rendelkezés a közös vagyonnal:

A közös vagyonról csak közösen vagy a másik házastárs hozzájárulásával lehet rendelkezni.

Eltérés a közös vagyonra vonatkozó szabályoktól:

A házastársak a közös vagyonra vonatkozó szabályoktól házassági vagyonjogi szerződéssel eltérhetnek. A házassági vagyonjogi szerződés csak akkor érvényes, ha ügyvéd vagy közjegyző készíti.