Mitől lesz élettársi kapcsolat egy élettársi kapcsolat?

Mitől lesz élettársi kapcsolat egy élettársi kapcsolat?

Sokan kérdezik, hogy kell-e bármiféle bejegyzés (bejegyzett élettársi kapcsolat) vagy regisztráció (regisztrált élettársi kapcsolat), közjegyző előtti nyilatkozat ahhoz, hogy kapcsolatuk jogilag is élettársi kapcsolatnak minősüljön.

A válasz az, hogy nem. A Polgárjogi törvény 6:514. § [Az élettársi kapcsolat létrejötte és megszűnése] szerint

(1) Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (a továbbiakban: életközösség) együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.

Azaz, ha két ember, akik nem egyenesági rokonok és  nem is testvérek, függetlenül a nemüktől, érzelmi, gazdasági közösségben együttélnek, akkor élettársak. A kapcsolatot a tényleges összeköltözés hozza létre.

Bejegyzett élettársi kapcsolat

A jelenlegi szabályozás csak az azonos neműek között engedi meg a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttét. A bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. (2009. évi XXIX. törvény 1. § (1))

Regisztrált (nyilvántartásba vett) élettársi kapcsolat

Mind az azonos nemű, mind a különnemű élettársak felkereshetik a közjegyzőt, hogy élettársi kapcsolatuk fennállásáról nyilatkozzanak, illetve hogy élettársi kapcsolatuk fennállását nyilvántartásba vegyék.

A közjegyző közhitelesen igazolja az élettársi kapcsolat fennállását oly módon, hogy közhiteles közokiratba foglalja a felek élettársi viszonyra vonatkozó azon nyilatkozatát, hogy meghatározott idő óta egymással közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben élnek.

Az élettársi kapcsolatban élő személyek számára egy másik lehetőség, hogy  kérelmezzék a közjegyzők által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Elektronikus Nyilvántartásába (ENYER) történő felvételüket. Az élettársi nyilvántartásba történő regisztrálás a regisztrálás napjától folyamatosan és közhitelesen tanúsítja az élettársi kapcsolat fennállását.

Mindkét jogintézménynek az a funkciója, hogy bizonyítsa az élettársi kapcsolat fennállását. Az élettársi nyilatkozat, illetve nyilvántartás bármilyen hatósági, bírósági eljárásban bizonyítékként használható.

A nyilvántartásba történő felvételt az élettársak, mint kérelmezők közösen kérhetik, míg az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról, vagyis megszűnéséről szóló nyilatkozatot bármelyik élettárs egyedül is megteheti.

Mi a különbség a tényleges, a bejegyzett és a regisztrált élettársi kapcsolat között?

Tényleges és regisztrált élettársak azonos és különneműek is lehetnek. Bejegyzett élettársak csak azonos neműek lehetnek.

A bejegyzett élettársi kapcsolathoz csaknem ugyanolyan jogkövetkezmények fűződnek mint a házassághoz. Míg a tényleges élettársi kapcsolatok (függetlenül attól, hogy regisztrálva vagy nyilvántartásba vannak-e véve vagy sem) jogkövetkezményei a polgári törvénykönyvben a házasságtól eltérő módon vannak szabályozva. A házasságok és a tényleges élettársi kapcsolatok közötti különbség elsősorban a vagyonjogban, a lakáshasználati jogosultságokban, a házastársi illetve az élettársi tartásban és az öröklésben mutatkoznak meg.

A regisztrált illetve elektronikus nyilvántartásba vett élettársi kapcsolat voltaképpen semmiben sem különbözik a tényleges élettársi kapcsolattól, csak abban, hogy fennállását illetve megszűnését könnyebb bizonyítani.